Urbmedia

Urbmedia és una consultora formada per Iván Orellana i Mònica Gifreu que va treballar a Barcelona i Santiago de Chile, en el període comprès entre l’any 2000 i 2010. Les àrees temàtiques de treball foren: aspectes culturals i socials de les tecnologies, nous models per a estudiar i gestionar l’economia de la cultura i de les arts, gestió de coneixements, relacions entre producció de coneixements, economia i capital social, i innovació social.

A partir de l’any 2000, Urbmedia ha produït projectes sobre innovació tecnològica en l’àmbit cultural i artístic (pels programes de Tecnologies de la Societat de la Informació de la Unió Europea 2001 i 2002, i pel Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004).

Entre el 2004 i el 2006 ha dirigit per a l’ AAVC l’estudi “La dimensión económica de las artes visuales en España”, que ha estat publicat amb la participació del Ministerio de Cultura de España i l’Institut Català de les Indústries Culturals (de la Generalitat de Catalunya).

Entre el 2005 i 2007 ha dissenyat i dirigit el CIDEA (Centre d’Innovació i Desenvolupament Econòmic de les Arts), organització i grup de treball dedicat a la gestió de processos d’innovació pel sector de les arts visuals a Catalunya, que compte amb finançament de diversos organismes públics com el Ministerio de Cultura de España, i els Departaments de Treball, i de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Desde CIDEA ha desenvolupat un treball d’estudi i innovació en xarxa pel sector de les arts visuals a Catalunya a partir d’un treball amb tots els subsectors de la cadena de valor econòmica sectorial (desde la formació, difusió, comercialització, investigació, producció, i relacions amb administracions i institucions). En aquest període CIDEA ha treballat amb més de 300 professionals del sector.

El producte d’aquest treball en el CIDEA ha donat com a resultats, la creació d’un Pla de Formació Contínua pels artistes visuals, el desenvolupament d’un Codi de Bones Pràctiques sectorials, la creació d’un programa pel desenvolupament del I+D+i del sector artístic (Catalunya Laboratori) i un conjunt de noves relacions amb organismes del sector públic i privat de Catalunya per a la promoció del desenvolupament d’aquest sector (com p.ex. el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, el COPCAConsorci de Promoció Comercial de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona, o la AEDMEAsociación de Empresas por el Desarrollo del Mecenazgo en España Círculo de Economía).

En el seu treball ha desenvolupat constants relacions professionals amb artistes i integrants de les organitzacions professionals del sector artístic i cultural català i espanyol.

L’any 2008 entrega i publicació de nous estudis del sector de l’economia de les arts visuals com “Catalunya Laboratori. Una política de I+D+i per el sector de les arts visuals”, “La dimensió econòmica de les arts visuals a Catalunya”, “Una política de noves tecnologies per combatre la fractura digital del sector artístic a Catalunya”.

També en aquest mateix any, dirigeix el projecte “Genealogías de la Innovación en Chile” per encàrrec de la Universidad de Chile per a IX Encuentro de Sociedad y Tecnologías de la Información, que es realitza a Santiago de Chile.

En l’àrea d’economía del sector artístic, l’any 2008 inicia una fase de cooperació internacional amb Chile, desenvolupant Tallers d’especialització en “Innovación económica del sector artístico” durant els mesos de març i abril. En aquesta iniciativa es compta amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull, el Centro Cultural de España a Xile i el Consejo Regional de la Cultura y de las Artes del Maule.

Finalment, elabora i executa un projecte per aplicar indicadors i metodologies pel desenvolupament econòmic del sector cultural i artístic a Chile en una intervenció de cooperació al desenvolupament per part de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID.